PŘI NÁKUPU NAD 1000,-KČ JE DOPRAVNÉ ZDARMA, ZASÍLÁME I NA SLOVENSKO!

Obchodní podmínky

1. Předmět obchodních podmínek

1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky obchodní spolupráce a nákupu zboží na internetových stránkách www.naturasiberica.cz provozovaným společností Antim Plus s.r.o., IČO: 24683337, se sídlem Lyčkovo náměstí 508/7, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165818 (dále jen „prodávající“).
2. Nabízené zboží či služby může být zakoupeno podnikatelem nebo spotřebitelem.
3. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek a ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) rozumí jakákoli osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).
4. Spotřebitelem se pro účely obchodních podmínek a ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku rozumí každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná (dále jen „spotřebitel“).
5. Není-li v obchodních podmínkách sjednáno jinak, považuje se podnikatel i spotřebitel za kupujícího (dále jen „kupující“).

2. Kupní smlouva, příjem objednávek

1. Prodávající nabízí zboží ke koupi prostřednictvím internetových stránek www.naturasiberica.cz (dále jen „internetové stránky“). Vybraná položka zboží obsahuje obecný popis zboží a cenu včetně zákonné sazby DPH. Cena zboží je cenou konečnou obsahující veškeré náklady nutné k nabytí zboží kupujícím s výjimkou nákladů na dopravu (viz. čl. 3, dodání zboží, expedice). Uvedení zboží na internetových stránkách je nabídkou prodávajícího k uzavření kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.
2. Nákup zboží spotřebitelem není podmíněn registrací u prodávajícího.
3. Nákup zboží podnikatelem je možný pouze po předchozí úspěšné registraci u prodávajícího. Každá žádost o registraci je prodávajícím automaticky porovnávána s aktuálním výpisem žadatele (podnikatele) z obchodního rejstříku či jiného veřejného registru a s aktuální databází prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout registraci žadatele (podnikatele) bez uvedení důvodů.
4. Cena zboží uvedená na internetových stránkách je cenou smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo průběžně měnit prodejní ceny zboží zejména s ohledem na změnu směnných kurzů, dodavatelských cen, celních sazeb apod.
5. Kupující může svou objednávku vybraného zboží uskutečnit prostřednictvím e-shopu prodávajícího na internetových stránkách, e-mailu obchod@naturasiberica.cz, nebo po telefonu +420 777 800 390.
6. Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení objednávky neprodleně po jejím obdržení prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu.
7. Je-li kupujícím podnikatel, minimální odběr zboží je stanoven na 2 000 Kč bez DPH.
8. Veškeré nové objednávky prodávající kontroluje s evidencí pohledávek. Eviduje-li prodávající u kupujícího pohledávku po lhůtě splatnosti, objednávku nevyřídí až do úplného uhrazení splatné pohledávky včetně přirostlého úroku z prodlení.
9. Nevyřízené objednávky v celkové hodnotě nad 300 Kč včetně DPH prodávající eviduje a po obdržení zboží neprodleně zajistí jeho expedici. V případě doposílky neúčtujeme poštovné.
10. Objednávka kupujícího i potvrzení prodávajícího jsou prodávajícím archivovány a mohou být na výslovnou žádost kupujícímu zpřístupněny po dobu 1 roku od potvrzení objednávky.
11. Veškerá komunikace včetně objednávky a potvrzení bude mezi prodávajícím a kupujícím vedena v českém jazyce.

3. Dodání zboží, expedice

1. Prodávající připraví zboží skladem k odeslání kupujícímu (dále jen „expedice“) do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky a to způsobem dopravy zadaným kupujícím v objednávce.
2. Je-li kupujícím spotřebitel, k objednávkám v celkové hodnotě nad 1 000 Kč včetně DPH prodávající neúčtuje dopravné.
3. Je-li kupujícím podnikatel, k objednávkám v celkové hodnotě nad 3 000 Kč bez DPH prodávající neúčtuje dopravné.
4. K objednávkám přičítá prodávající dopravné v následující výši:
a. 99 Kč při zaslání zboží prostřednictvím DPD s předpokládaným dodáním do 24 hodin od expedice,
b. 99 Kč při zaslání zboží prostřednictvím PPL s předpokládaným dodáním do 24 hodin od expedice,
c. 99 Kč při zaslání zboží prostřednictvím České pošty s předpokládaným dodáním do 3 pracovních dnů od expedice,
5. Nebude-li objednané zboží skladem a zboží tak nebude možné dodat v běžné dodací lhůtě, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

4. Úhrada kupní ceny a způsob platby

1. Dobírka: Zboží zaplatí kupující v hotovosti při jeho doručení a převzetí na adrese uvedené v objednávce. Ke každé zásilce je se zbožím přiložen daňový doklad, faktura, s uvedením zákonné sazby DPH a s fakturačními údaji uvedenými v objednávce.
2. Platba kartou: Zboží zaplatí kupující prostřednictvím své platební karty. Kupující pro tyto účely přijímá platby uskutečněné kartou VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro (v případě, že je bankou kupujícího zařazena do systému 3D-Secure). Použití elektronických karet VISA Electron a Maestro je možné pouze v případě, že to umožňuje banka kupujícího. Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS. Jestliže platíte za objednávku platební kartou, strhnou se prostředky z účtu bezprostředně po zadání a odeslání objednávky. Žádný zaměstnanec či spolupracovník prodávajícího nemá přístup k údajům o platební kartě kupujícího.
3. PayPal: Při nákupu zboží může kupující platit rychle a bezpečně prostřednictvím PayPal, stačí jej zvolit jako způsob platby v nákupním košíku. Po odeslání objednávky bude automaticky přesměrován/a na PayPal, kde lze provést platbu. Pro platbu prostřednictvím PayPal musí mít kupující PayPal účet. PayPal účet umožňuje uložení bankovního spojení a údajů k platební kartě, při dalším nákupu zadává kupující už jen své jméno a heslo.
4. Převod: Zboží zaplatí kupující příkazem k úhradě ve své bance. Údaje potřebné k provedení platby převodem obdrží kupující na e-mailovou adresu, kterou v případě podnikatele zadá při registraci nebo v případě spotřebitele vyplní v objednávce. Zboží bude kupujícímu odesláno ihned po připsání částky na bankovní účet prodávajícího, o čemž bude kupující informován prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu.
5. Vyhrazujeme si ovšem možnost pro konkrétní objednávku určitou formu platby vyloučit a požádat vás o užití jiného platebního nástroje.
6. Je-li kupujícím podnikatel, zasílá prodávající zboží společně s fakturou se 14 denní splatností od data vystavení. Dnem úhrady kupní ceny je den připsání platby na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře. Splatnost faktury v délce 14 dní poskytuje prodávající pouze při nákupu nad 2 000 Kč bez DPH.
7. Neuhradí-li kupující kupní cenu v době splatnosti, prodávající mu zašle upomínku prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu.
8. Při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat zákonný úrok z prodlení.
9. Neuhradí-li kupující opakovaně splatnou kupní cenu za provedené objednávky, vyhrazuje si prodávající právo zasílat veškeré zboží až do odvolání pouze na dobírku.

5. Záruka za jakost a reklamace

1. Prodávající poskytuje na zboží nepodléhající rychlé zkáze záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.
2. Dokladem potvrzujícím poskytnutou záruku za jakost, záruční dobu, je daňový doklad (faktura).
3. Je-li kupujícím podnikatel, je povinen prohlédnout zboží dle možností co nejdříve po jeho dodání. O vadách zboží je podnikatel povinen prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit při vynaložení odborné péče v souvislosti s prohlídkou popsanou v předchozí větě. Ustanovení § 2112 občanského zákoníku se uplatní obdobně.
4. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží zakoupeného od prodávajícíh na adrese: Shipmall – P3 park, hala B4, Do Čertous 2772/8, 193 00 Praha – Horní Počernice. Telefon +420 777 800 390, e-mail: info@naturasiberica.cz.
5. Uplatní-li nároky z odpovědnosti za vady u prodávajícího spotřebitel, řídí se reklamace občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě podnikatele se reklamace řídí obchodním zákoníkem.

6. Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Spotřebitel není oprávněn odstoupit ohledně kupní smlouvy, jejímž předmětem je úprava zboží prodávajícím na přání spotřebitele. Dále není spotřebitel oprávněn odstoupit ohledně dodávky zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i od dodávky zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím či zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
2. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení dle článku 6.1, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.
3. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
4. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 6.1 nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní poštou.
5. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy dle článku 6.1, je zároveň se zakoupeným zbožím povinen prodávajícímu vrátit dárky, které od prodávajícího záskal jako bonus zdarma k zakoupenému zboží.

7. Pozastavení a obnovení velkoobchodního účtu

1. Prodávající si vyhrazuj právo ukončit spolupráci v případě jakéhokoliv nedodržování obchodních podmínek.
2. Získání velkoobchodních cen je podmíněno nákupem nad 10 000 kč bez DPH za čtvrtletí.
3. Pokud podnikatel neprovede déle jak 3 měsíců žádnou objednávku, bude jeho velkoobchodní účet pozastaven. O této skutečnosti bude předem informován. O obnovení velkoobchodního účtu je možné kdykoliv požádat emailem. Pozastavením účtu se automaticky ruší veškeré individuálně sjednané podmínky spolupráce. Jeho obnovením na ně nevzniká nárok a je pouze na uvážení prodávající, zda je bude nadále poskytovat.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má za podmínek stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Spotřebitel může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Při řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy může spotřebitel využít Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Závěrečná ustanovení

1. Obchodní podmínky jsou platné na dobu neurčitou a nabývají účinnosti od 1.1.2022.
2. Práva a povinnosti smluvních stran neupravená těmito smluvními podmínkami se řídí občanským zákoníkem.

Aktualizace…
  • Žádné produkty v košíku.